1. Taraflar

1.1 Merkez ofisi Şehit Teğmen Kalmaz Cad. 'De bulunan Türk Posta ve Telgraf A.Ş. (“PTT”). No: 2 06050 Ulus / ANKARA http://www.PttTRade.com (“Web Sitesi”) faaliyetlerini yürütmektedir.

1.2 Web Sitesine abone olan internet üyesi ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşmenin konusu PTT'ye ait web sitesinin kullanım şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Sorumlulukları

3.1 Web Sitesine Üye olabilmek için on sekiz yaşını doldurmuş olmak ve işbu Sözleşme gereği PTT tarafından üyelikten geçici veya süresiz olarak men edilmemek ve Üyelik haklarıyla sınırlandırılmaması gerekmektedir. Kayıt işlemlerinin yukarıda belirtilen şekilde tamamlanması, Web Sitesine Üyelik ile sonuçlanmayacaktır.

3.2 Üye, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, İnternet Sitesi'nin ilgili bölümlerinde belirtilen tüm kurallara ve üyelik işlemlerini gerçekleştirirken, İnternet Sitesi hizmetlerini kullanırken ilgili tüm mevzuata uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder, Web Sitesindeki hizmetlerle ilgili herhangi bir prosedürü gerçekleştirmek.

3.3 PTT, Üye bilgilerini onaylayarak üyeliği etkinleştirebilir veya üyelik talebini sebep göstermeksizin reddedebilir.

3.4 Üye, Site'ye Üye olurken vermiş olduğu kişisel ve diğer bilgilerin kanun önünde doğru olduğunu, PTT ve üçüncü şahıslara uğrayabilecekleri her türlü zararı eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. bu bilgilerin yanlışlığından dolayı. PTT, Üye tarafından gönderilen veya Web Sitesine yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriğin doğruluğunu araştırmaktan veya bu bilgilerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu temin ve taahhüt etmekten sorumlu tutulamaz ve sorumlu tutulamaz. Belirtilen bilgi ve içeriklerin yanlışlığından doğacak her türlü zarar için. Bu nedenle PTT, üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından PTT aleyhine açılacak her türlü iddia ve talepler için Üye aleyhine her türlü tazminat ve sair talep hakkını saklı tutar.

3.5 Üye, üyelik şifresini başka herhangi bir kişi veya kuruluşa veremez ve Üye bu şifreyi kendisi kullanma hakkına sahiptir. Bu nedenle PTT, üçüncü şahıslar veya yetkili merciler tarafından PTT aleyhine açılacak her türlü iddia veya taleplere karşı bu yetkisiz kullanımdan kaynaklanan her türlü zarar ve sair talep hakkını saklı tutar.

3.6 Üye, işbu Web Sitesinin kullanımının sözleşmeye taraf olmayan üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini ve yasal mevzuat hükümlerine uygun olduğunu zaten kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üye için bağlayıcı olacaktır. Bu nedenle PTT, üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından PTT aleyhine açılacak her türlü iddia ve talepler için Üye aleyhine her türlü tazminat ve sair talep hakkını saklı tutar.

3.7 Üye, Web Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici, başkalarının fikri ve telif haklarını hukuka aykırı amaçlarla ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye, başkalarını hizmetleri (spam, virüs, truva atları vb.) Kullanmaya engelleyecek veya zorlayacak şekilde hareket edemez. Bu nedenle PTT, üçüncü kişiler veya yetkili makamlar tarafından PTT aleyhine açılacak her türlü iddia ve talepler için Üye aleyhine her türlü tazminat ve sair talep hakkını saklı tutar.

3.8 Üye'nin internet sitesinde beyan ettiği, yazdığı ve kullandığı fikir ve düşünceler tamamen Üyenin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin PTT ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Üye'nin beyan ettiği görüş ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği görüş ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayacağı zararlardan PTT'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle PTT, üçüncü kişiler veya yetkili makamlar tarafından PTT aleyhine açılacak her türlü iddia ve talepler için Üye aleyhine her türlü tazminat ve sair talep hakkını saklı tutar.

3.9 Üye verilerinin yetkisiz okunmasından ve verilere gelebilecek zararlardan PTT sorumlu değildir. Üye, Web Sitesinin kullanımından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar için PTT'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.10 Üye, diğer Üyelerin verilerine izinsiz erişmemeyi veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar Üyeye aittir. Bu nedenle PTT, üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından PTT aleyhine açılacak her türlü iddia ve talepler için Üye aleyhine her türlü tazminat ve sair talep hakkını saklı tutar.

3.11 İşbu Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden Üye, cezai ve hukuki yönden bu ihlalden şahsen sorumlu olacak ve PTT'yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından muaf tutacaktır. Bu nedenle PTT, üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından PTT aleyhine açılacak her türlü iddia ve talepler için Üye aleyhine her türlü tazminat ve sair talep hakkını saklı tutar. Ayrıca, bu ihlal nedeniyle olayın hukuk kapsamına alınması halinde PTT, Üyelik Sözleşmesi'ne uyulmaması nedeniyle Üye'den tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

3.12Web Sitesinin yazılım ve tasarımıyla ilgili telif hakkı ve / veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili yasalarca korunmaktadır ve Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, edinilemez veya değiştirilemez. Bu Web sitesinde adı geçen diğer şirketler ve ürünler, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.13Siteye erişim için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Sözleşmesi (IP) adresi, siteye erişim tarihi ve saati, sitede çevrim içi olduğu sırada erişilen sayfalar ve internet adresi gibi bazı bilgiler Siteye doğrudan erişimi sağlayan sitenin tamamı, Web Sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve / veya yasal çerçeve dahilinde PTT tarafından toplanabilir.

3.14 PTT, Üyelerin belirli tercih ve çıkarları doğrultusunda yaptığı çalışmalarda, daha iyi hizmet sunmak, ürün ve hizmetlerini geliştirmek, Web Sitesinin kullanımını kolaylaştırmak vb. Amaçlarla Üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. PTT kayıt tutma hakkını saklı tutar. Üyenin Web Sitesindeki eylemlerinin.

3.15 Üye, halihazırda yürürlükte olan ve / veya uygulanacak uygulamalar kapsamında PTT tarafından ürün ve hizmet tanıtımları, reklam, promosyon, fayda ve diğer müşteri memnuniyeti anketlerinin sunumuna açık rızası ile izin verdiğini beyan ve kabul eder. yürürlüğe girdi. Üye, geçmişte PttTrade'e üye olurken vermiş olduğu kişisel ve alışveriş bilgilerinin toplanmasına ve / veya sair yollarla izin verdiğini ve / veya ileride yukarıdaki amaçlarla paylaşacağını beyan ve kabul eder. PTT'nin bir yan kuruluşu veya tüm iş ortağı şirketleri ile ve PTT'nin bir yan kuruluşu veya tüm iş ortağı şirketleri tarafından kullanılması veya arşivlenmesi. Üye, aksi belirtilmedikçe üyelik sona erdikten sonra dahi tarihin tahsiline, PTT'nin bir iştiraki veya tüm iş ortağı şirketleriyle paylaşılmasına ve bir iştirak veya tüm iş ortağı tarafından kullanılmasına veya arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. PTT şirketleri. Üye, PTT ve iştiraki / iş ortağı olan tüm şirketlerin, aksi belirtilmedikçe internet, telefon, SMS vb. İletişim kanallarını kullanarak kendisiyle iletişime geçebileceğini beyan ve kabul eder. Üye, doğrudan ve / veya dolaylı olarak herhangi bir maddi ve / veya manevi, olumsuz ve / veya olumlu, kısacası toplama, paylaşma, kullanma, arşivleme ve erişimden dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir talepte bulunamayacağını ve PTT ve bağlı ortaklık / iş ortağı şirketlerini sorumlu tutmayacaktır. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini Web Sitesi'nde yayınlanan iletişim kanallarını kullanarak PTT'ye iletebilir.

3.16 PTT, Üyenin kişisel bilgilerini, kendisinden yasal bir zorunluluk olarak istenmesi halinde, ancak iyi niyetle yasal gerekliliklere veya tebliğ edilen yasal süreçlere uymak veya PTT ve PTT iştiraklerinin hak ve mülkiyetlerini korumak ve savunmak için gerekli gördüğü takdirde açıklayabilir. / iş ortakları.

3.17 Web Sitesinin virüs ve benzeri yazılımlardan arındırılmış olması için gerekli önlemler alınmıştır. Ayrıca nihai güvenliği sağlamak için Üye'nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekir. Bu kapsamda Üye, Web Sitesine girmesi ile kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hatalardan ve bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.18 PTT, Web Sitesinin içeriğini istediği zaman değiştirme, Üyeye sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, Web Sitesinde kayıtlı Üye Bilgileri ve verileri sona erdirme veya silme hakkını saklı tutar.

3.19 PTT, Üyelik Sözleşmesi'nin şartlarını herhangi bir zamanda önceden herhangi bir ihbara ve / veya ihtara gerek olmaksızın değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen veya yürürlükten kaldırılan herhangi bir hüküm, bildirim tarihinden itibaren tüm üyeler için geçerli olacaktır.

3.20Taraflar, PTT'ye ait tüm bilgisayar kayıtları ve her türlü kayıtların geçerli delil teşkil edeceğini ve bunun bir delil sözleşmesi teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.21İşbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca PTT, Üyenin elektronik posta adresine bilgilendirme e-postası, cep telefonuna bilgilendirme SMS'i gönderme yetkisine sahip olmakla birlikte, Üye bu bilgilendirme e-postasını elektronik ortama göndermeyi kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması üzerine cep telefonuna e-posta adresi ve bilgilendirme SMS'leri.

3.22PTT, verilen hizmetler karşılığında işbu sözleşmenin Ek-1'inde yer alan üyelik paketi ve hizmetlere uygun olarak ödeme alır ve fatura düzenler.

3.23Üye, ödemesini yaptığı üyelik paketi şartlarının yerine getirilmediğini iddia ederse PTT'ye derhal bildirir. Bu durumda PTT, Üye'nin üyelik paketinde taahhüt ettiği hakları, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından derhal tesis edebilir veya talebi uygun görmeyerek herhangi bir işlem yapmayabilir. PTT'nin Üyenin talebini uygun görmesi ancak herhangi bir nedenle üyelik paketinde taahhüt edilen hakları tesis edememesi ve Üye'nin talep etmesi halinde PTT üyeliği iptal edebilir. Böyle bir durumda üyelik ücretinin Üye tarafından peşin ödenmesi halinde, iptal tarihi itibarıyla kullanılmayan üyelik ücreti kalması halinde, banka masrafları düşüldükten sonra Üyeye peşin olarak iade yapılır. üyelik ücretinin ödenmesinde kullanılan, üyelik bedelinin iptal tarihi itibarıyla kullanılmayan süre ile ilgili PTT hesaplarında kalan kısmı, bankacılık vb. masraflar düşülerek Üyeye iade edilir; Üye, PTT hesaplarına aktarılmayan taksit tutarının iadesi için Üye'nin muhatabının sadece ilgili Banka olduğunu peşinen kabul eder. İade edilecek tutarın hesabına esas alınacak tutar, Üye'den bağımsız, PTT'nin maruz kaldığı her türlü teşvik vb masraflardan muaf, sadece Üye'nin kendi adına ve hesabına ödediği tutar olacaktır.

3.24PTT'nin kontrolü altında olmayan ve diğer üçüncü şahıslara ait olan ve işletilen diğer web sitelerine ve / veya diğer içeriklere bağlantılar Web Sitesi aracılığıyla sağlanabilir. Bu bağlantılar Üyeye erişim kolaylığı sağlamak için sağlanmıştır ve herhangi bir Web Sitesini veya onu çalıştıran kişiyi desteklemez. Bağlantı verilen web sitesinde yer alan bilgilere ilişkin herhangi bir beyan veya garanti yoktur. PTT'nin Site'de yer alan linkler üzerinden ulaşılan internet siteleri ve içerikleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, bu sitelerin kullanımından doğabilecek zararlar Üye'nin sorumluluğundadır. PTT, bu tür bağlantılı web sitelerine erişimi kendi yazılı iznine tabi tutabilir veya herhangi bir zamanda PTT tarafından uygunsuz görülen bağlantılara erişimi sonlandırabilir.

3.25PTT, Web sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Web Sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve hizmetin mevcut durumu veya ilgili bilgiler ile Web Sitesinin durumu arasında farklılık gösterebilir. Web Sitesinde yer alan bilgilerle ilgili olarak, diğer bilgilere etkisi ile güncellik, doğruluk, şartlar, kalite, performans, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni hiçbir garanti veya taahhüt verilmemektedir. , bağımsız veya ilgili ve eksiksizliği ile ilgili hizmetler veya ürünler.

4. Sözleşmenin Feshi

4.1Ücretli üyelikler için taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşmenin toplam süresi 1 (bir) yıldır. Ancak, "Başlangıç ​​Paketi" adı altında sağlanan "ücretsiz hizmetler" için herhangi bir zaman sınırı yoktur ve taraflardan herhangi biri bu Sözleşmeyi feshetmedikçe üyelik devam edecektir.

4.2Üye işbu Sözleşmeyi istediği zaman feshedebilecek olup, bu durumda herhangi bir geri ödeme talebinde bulunmayacağını peşinen taahhüt ve garanti eder. 3.23 üncü madde hükmü saklıdır.

4.3PTT, işbu Sözleşmeyi yazılı veya e-posta ile bildirmek şartıyla dilediği zaman feshedebilir ve bu fesih Üyenin Sözleşmeye aykırı hareket etmesinden kaynaklanıyorsa, Üye tarafından ödenen ücretler, PTT'nin yasal hakları.

4.4Yasal olarak mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, PTT bu Sözleşmede belirtilen hükümlerin geç ifası veya yerine getirilmemesinden sorumlu değildir. Bu ve benzeri durumlar, PTT'nin gecikmesi veya ifa etmemesi veya temerrüdü olarak kabul edilmeyeceği gibi, PTT bu gibi durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü de üstlenmez.

5. Tartışmalı karar

Taraflar, işbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta Türk Hukuku Kurallarının uygulanacağını, ihtilafların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. PTT, üyenin ikamet ettiği ülkede dava açma hakkını saklı tutar.

6. Geçerlik

6.1 Üye tarafından üyelik kaydı, Üyenin Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddeleri ve Web Sitesinde yayınlanan diğer PTTRADE kurallarını okuyup kabul ettiği anlamına gelir.

6.2 6 (altı) madde ve 2 (iki) ekten oluşan bu Sözleşme, imzalanarak ve Taraflarca okunarak, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanarak ve PTT tarafından reddedilmeyerek yürürlüğe girecektir.

EK 1: Üye tarafından seçilen üyelik modeli

EK 2: KVKK Aydınlatma Metni

EK 1   ÜYELİK MODELLERİ
 Başlangıç ​​paketi
 Gümüş Paket
 Altın Paket
 Platin Paket
EK 2
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
BİLGİLENDİRİCİ METİN

6698 tarih ve 07.04.2016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29677 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, unvanına sahip şirketimiz tarafından elde edilen / elde edilecek her türlü bilginin (“kişisel veriler”) Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz / paylaşacağınız veri sorumlusu tarafınıza ait olan size ait olanların Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda belirtilen şekillerde işleneceği ve verileriniz üzerinde elde edilmesi dahil her türlü işlemenin, Verilerinizin otomatik ve otomatik olmayan yollarla kaydedilmesi, depolanması, korunması, değiştirilmesi, ifşa edilmesi, iletilmesi ve erişilebilir hale getirilmesi “kişisel veri işleme” anlamına gelecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI VE YASAL NEDENLERİ

Kişisel verileriniz, 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında başta Şirketimizin yükümlülük ve taahhütlerinin yerine getirilmesi amacı ve hukuki sebepleri doğrultusunda işlenmektedir. 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Dair Kanun ve ilgili tüm ulusal / uluslararası mevzuatlar ile ulusal ve / veya uluslararası yetkili merciler (BTK, BDDK, TCMB, MASAK, TBB, vb.) bu düzenlemelere dayanarak veya bu düzenlemelerle ilgili olarak taraf olduğu sözleşmelere göre faaliyetleri (tanımlama, bilgilerin saklanması, raporlama, bilgilendirme vb.); Şirket kuruluşlarımızdan (Posta Acenteleri dahil) talep ettiğiniz herhangi bir ürün ve hizmet için sözleşme yapılması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik) düzenlenmesi, bu ürün ve hizmetlerin sağlanması ve sürdürülmesi dahil.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VEYA KURUMLAR

Hak sahibi kişi veya kuruluşlar (BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kişisel verileriniz aktarılabilir. ve yukarıda belirtilen tüm ulusal / uluslararası mevzuatların ve / veya belirtilen mevzuat veya taraf olduğu sözleşmelerin ve 73 üncü madde kapsamındaki finansal kuruluşların verdiği izin kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme yetkisi / 4 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 5411'ü, dolaylı / doğrudan yerli / yabancı iştiraklerimiz, iş ortaklarımız veya iştiraklerimiz, yerli / yabancı / uluslararası, kamu / özel kurum ve kuruluşlar, bankalar, fonlar, şirketler ve hizmet / destek hizmet / destek sağlayan diğer üçüncü kişiler / Şirketimizin proje / program / finansman için ortak olduğu danışmanlık / finansman sağlanır veya işbirliği yapılır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA YÖNELİK YÖNTEM VE HUKUKİ SEBEP

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle kişisel verileriniz Şirketimiz Genel Müdürlük Birimleri, Merkez / Şube Müdürlükleri, Posta Acenteleri, ATM'ler, İnternet Sitesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak otomatik veya elektronik ortamda toplanabilir. otomatik olmayan araçlar.

AYNI KANUNUN 28. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLAN KVKK'NIN 11. MADDESİNDE “İSTİSNALAR” BAŞLICA HAKLARDA BELİRTİLEN ŞARTLAR ÖN YARGISIZ

Şirketimize başvurarak şu haklara sahipsiniz:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenip işlenmediğini, bunlara ilişkin bilgileri, hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçla kullanılıp kullanılmadığını ve bu verilerin kime ait olduğu üçüncü kişileri öğrenin. yurt içinde veya yurt dışında transfer edilen,

b) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması, Kanun'un 7. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesi veya silinmesi ve bu kapsamda Şirketimiz tarafından yapılan işlemlere ilişkin bilgilerin düzeltilmesini talep etme üçüncü şahıslara iletildi.

c) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler tarafından analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize doğabilecek sonuca itiraz etmek ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 07.10.2016 tarihinden itibaren bu madde kapsamındaki haklarınızı kullanmanız mümkün olup, taleplerinizi tarifeye göre yerine getirmek için Şirketimiz tarafından yapılacak masrafları sizden talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. KVKK'nın “veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilmiştir.